Pochwal się swoją servitorową łazienką!

Lokalizacja:

Konkurs dla klientów firmy Servitor – prześlij zdjęcie swojej łazienki wykonanej z materiałów zakupionych w Servitorze! Autor najbardziej oryginalnego zdjęcia wygra Voucher o wartości 1000zł brutto na zakupy w salonach Servitor!

REGULAMIN KONKURSU ONLINE
„Pochwal się swoją servitorową Łazienką!”

§1 Definicje


1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
a. Jury Konkursu – należy przez to rozumieć trzyosobowe Jury wybrane przez Organizatora, które oceniać będzie wykonanie zadania konkursowego przez Uczestników i wyłaniać spośród nich zwycięzcę.

b. Konkursie – należy przez to rozumieć konkurs pod nazwą: „Pochwal się swoją servitorową Łazienką!” organizowany przez Organizatora.
c. Organizatorze – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą Servitor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 123.

d. Uczestniku – należy przez to rozumieć osoby spełniające wymagania opisane w punkcie §4.1. Regulaminu;


§2. Informacje Ogólne


1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie online za pośrednictwem konta  Facebook należącego do Organizatora lub adresu e-mail: marketing@servitor.pl

2. Konkurs odbędzie się w terminie od 2 do 5 listopada 2021.
3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany terminu lub odwołania Konkursu aż do dnia jego zakończenia, o czym powiadomi za pośrednictwem swojego profilu Facebook.


§3. Zasady Konkursu

 1. Każdy kto spełnia wymagania uprawiające go do wzięcia udziału w Konkursie opisane w §4 Regulaminu, może dobrowolnie wziąć udział w Konkursie.
 2. Konkurs ma charakter artystyczny i polegać będzie na wysłaniu przez Uczestnika, zdjęcia swojej łazienki wykonanej z materiałów zakupionych w salonach Servitor.
 3. Zdjęcie musi zostać opublikowane w komentarzu do ogłoszonego Konkursu przez Uczestnika nie później niż ostatniego dnia Konkursu do godziny 14:00.
 4. Organizator zastrzega, że zdjęcia naruszające powyższe wytyczne lub złożone przez osoby nieuprawnione, będą pomijane w Konkursie i mogą być usunięte.


§4. Uczestnicy Konkursu


1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, która:
wyśle zdjęcie swojej łazienki, co będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu a w przypadku uzyskania statusu zwycięzcy Konkursu, poda swoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail, oraz zaakceptuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptacją tego Regulaminu w całości oraz zaakceptuje zasady przetwarzania jej danych osobowych.
2. Uczestnik może wysłać tylko 1 zdjęcie dotyczące wybranej łazienki.

3. Uczestnik może przesłać zdjęcia kilku łazienek – po 1 zdjęciu każdej łazienki w osobnych komentarzach

4. Uczestnikiem Konkursu, pomimo spełnienia wymagań określonych w ustępie 1, nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich osoby najbliższe w rozumieniu przepisu art. 115 §11 Kodeksu karnego.


§5. Wybór zwycięzców.


1. Wyboru zwycięzców spośród Uczestników, dokonuje Jury w oparciu o subiektywną ocenę kreatywności. Wybór dokonany przez Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

2. Wybór zwycięzców spośród Uczestników Konkursu, dokonywany jest w ciągu trzech dni od zakończenia Konkursu.

3. W Konkursie, Jury wybierze spośród Uczestników jednego zwycięzcę nagrody głównej oraz 3 Uczestników wyróżnionych.

4. O wyniku Konkursu, Organizator powiadamia Uczestników w sposób określony w ust. 5 poniżej, w 3-cim dniu po zakończeniu Konkursu.

5. Organizator Konkursu może umieścić imię i nazwisko zwycięzcy Konkursu, wraz z podaniem informacji o nagrodzie, na swoim Facebooku oraz zawiadomi zwycięzcę telefonicznie i/lub poprzez wiadomość Messenger o wygranej. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie jego imienia i nazwiska – jako zwycięzcy nagrody, na swoim Facebooku i uzyskiwaniu informacji o wygranej drogą messengerową i telefoniczną.


§6. Nagroda główna i Wyróżnienie


1. Nagroda główna w Konkursie to voucher o wartości: 1000zł brutto, podpisany przez właściciela firmy Servitor, do wykorzystania przez pół roku w jednym z oddziałów firmy na dowolne zakupy.

2. 3 nagrody pocieszenia – zestaw gadżetów jubileuszowych i od naszych partnerów wręczonych przez kierownika oddziału.

2. Uczestnicy będący zwycięzcami Konkursu, mogą dokonać odbioru nagród osobiście lub przez upoważnioną osobę w siedzibie Organizatora w ustalonym terminie z Organizatorem konkursu.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.


§7. Oświadczenia Uczestnika.

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a także akceptuje wszelkie jego postanowienia bez zastrzeżeń. Poza oświadczeniami zaakceptowanymi we wcześniejszej części Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w sposób opisany w §8 Regulaminu;

2. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zdjęć konkursowych w osobnym poście na Facebooku oraz na stronie www Organizatora

§8 Przetwarzanie danych osobowych


1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika wskazanych poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe a także w zakresie objętym formularzem o którym mowa w §4.1.b. Regulaminu, będą przetwarzane przez Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019, poz. 1781) zwanej dalej „Ustawą”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji zobowiązań wynikających z udziału Uczestnika w Konkursie. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursów oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzonych Konkursów.
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do
treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika w związku i w celu wykonywania umów zawartych z Organizatorem, mogą być:
a. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT dla Organizatora;
b. podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne;
c. operatorzy pocztowi i kurierzy;
d. organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Uczestnika na podstawie przepisów prawa;
6. Uczestnik wyraża zgodę, aby w przypadku bycia wybranym zwycięzcą w Konkursie, jego imię i nazwisko wraz ze wskazaniem przyznanej nagrody, zostało podane do publicznej wiadomości przez Organizatora na jego Facebooku.

7. Adres email kontaktowy do Administratora Danych Osobowych: marketing@servitor.pl


§9 Postanowienia końcowe.


1. Regulamin dostępny jest na stronie www.servitor.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, za uprzednim powiadomieniem w miejscach jego publikacji opisanych w ust. 1 powyżej.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2021 roku.

Zobacz pozostałe artykuły:

Czytaj
więcej

Wizualizalizacja za 1 zł

Marzysz o nowoczesnej i funkcjonalnej łazience? Teraz jest najlepszy moment, […]
Czytaj
więcej

Kolorowe Love: Odkryj Wyjątkowe Baterie Umywalkowe w Promocyjnej Cenie!

Miłość do stylu, miłość do koloru – to, co sprawia, […]

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.

Przepraszamy coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie

  Kontakt

  Godziny otwarcia:

  pon – pt: 8:00 – 18:00, magazyn 8:00 – 16:00
  sob: 9:00 – 14:00
  ndz: nieczynne

  Toruń

  ul. Polna 123

  Servitor online tel: 509 355 555 e-mail: online@servitor.pl