Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Servitor.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem Servitor.pl.

2. Właścicielem sklepu internetowego Servitor.pl jest firma Servitor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. (zwana dalej: Sprzedawcą), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Adres:
ul. Polna 123
87-100 Toruń
NIP: 879-267-69-86
KRS: 0000536934
REGON: 360560160

3. Właściciel sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu Servitor.pl .

4. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: online@servitor.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: 509355555 lub lub pisemnie na adres: ul. Polna 123, 87-100 Toruń z dopiskiem: „servitor.pl”

§ 2 Użytkownik serwisu

1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.

2. Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z serwisu, w szczególności – ze specjalnych ofert skierowanych do użytkowników zarejestrowanych, możliwości śledzenia stanu realizacji zamówień.

3. Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień.

§ 3 Wymagania techniczne

1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Servitor.pl Kupujący powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

– aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome,
– monitor o rozdzielczości minimum 1024×768,
– włączona obsługa Cookies i Java Script,
– zainstalowany program Adobe Acrobat Reader,
– aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Serwis zapisuje na komputerze Kupującego pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Kupujący sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari).

§ 4 Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mogą być produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego Servitor.pl w chwili składania zamówienia.

2. W procesie komunikowania się Sprzedawcy z Kupującym dopuszczona jest możliwość składania przez obydwie strony propozycji innych niż wymienione w ofercie sklepu Servitor.pl W szczególności dopuszczona jest możliwość ustalenia warunków transakcji innych niż standardowe, co wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie Servitor.pl są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

4. Produkty oferowane w sklepie Servitor.pl są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

5. Zawartość Sklepu Servitor.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 5 Składanie zamówień

1. Klient może złożyć zamówienia w następujący sposób:
– za pośrednictwem Sklepu Internetowego Servitor.pl poprzez dodawanie towarów do „koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie Internetowym oraz zatwierdzenie zamówienia poprzez przycisk „Kupuję i płacę”

2. Po dodaniu towarów do „koszyka”, następuje automatyczna kalkulacja kosztów dostawy towaru oraz czasu realizacji zamówienia.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia.

4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

5. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.

6. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Servitor.pl realizowane są na terytorium całego kraju.

7. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy:
– odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy przy ul. Polnej 123, 87-100 Toruń
– przesyłka kurierska firmą spedycyjną.

8. Koszt dostawy kurierskiej określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi przy składaniu zamówienia

9. Wysyłka towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w ciągu do 5 dni roboczych od daty zamówienia lub w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Wysyłka towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach.§ 6 Sposób i termin zapłaty

1. Kupujący wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:
Płatność przelewem na rachunek bankowy (ta forma płatności może opóźnić realizację wysyłki nawet o 2 dni robocze)


Nr konta.: 23 1090 1506 0000 0001 4689 2005

Właściciel: Servitor sp. Z o.o. zp.k.
Nazwa banku: Santander

Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy

– Płatność poprzez szybkie płatności Przelewy24
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. W przypadku płatności przelewem, Kupujący uiszcza całą cenę lub jej część przed dostawą towaru w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, na podstawie zaakceptowanych przez siebie warunków realizacji zamówienia, w których będzie wyszczególniony zamówiony towar, jego wartość, termin realizacji oraz podane będą wszystkie dane firmy Sprzedającego, niezbędne do realizacji przelewu. W tytule przelewu Kupujący podaje numer zamówienia. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej wartości na koncie bankowym.
Ze względu na możliwe opóźnienia w realizacji przelewów międzybankowych, data wpłynięcia środków na rachunek Sprzedawcy może nastąpić nawet 3 dni robocze po zleceniu przelewu do realizacji.

3. Przy zamówieniu powyżej 1000,00 zł pobierana jest zaliczka w wysokości 20% wartości zamówienia, którą należy wpłacić na konto:
Nr konta.: 23 1090 1506 0000 0001 4689 2005
Właściciel: Servitor sp. Z o.o. zp.k.
Nazwa banku: Santander

4. Przy zamówieniu towarów rzadkich, na specjalne zamówienie, których kwota nie przekracza 1000,00 zł, może zostać pobrana zaliczka wysokości 20% wartości zamówienia, którą należy wpłacić na konto:
Nr konta.: 23 1090 1506 0000 0001 4689 2005
Właściciel: Servitor sp. Z o.o. zp.k.
Nazwa banku: Santander

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Informacja o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy zawarta jest w załączniku numer 1 do Regulaminu.


§ 8 Reklamacje, zwroty

1. Sprzedający realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną stosownie do przepisów zawartych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 -j.t. ze zm.).

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pocztą na adres ul. Polna 123, 87-100 Toruń lub e-mailem na adres: online@Servitor.pl, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę.

5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji będzie przekazywana na adres mailowy reklamującego wskazany w treści reklamacji lub na pisemnie na adres wskazany przez reklamującego. Sprzedawca poinformuje reklamującego o uznaniu reklamacji oraz o sposobie w jaki zamierza ją załatwić lub o nie uznaniu reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SERVITOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w Toruniu ul. Polna 123 tel.566238101  księgowosc@servitor.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
• realizacji zamówienia, świadczenia usług związanych ze złożoną reklamacją – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.dalej RODO
• na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jako zgody na przekazanie danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa
• ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń w związku z zawartą umową, w celach archiwalnych (dowodowych – zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów), w celach analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów i procesów obsługi oraz statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji zamówienia oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora np.
• firmy kurierskie,realizujące dostawę, podmioty świadczące usługi kredytowe i płatnicze (np. Banki), firmy ubezpieczeniowe firmy audytowe i konsultingowe,
• podmioty świadczące usługi IT i cloud,podmioty wspomagające użytkowników sklepu internetowego,

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu
w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Poinformowanie Kupujących o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Kupujący zostaną zawiadomieni poprzez umieszczenie na stronie internetowej sklepu informacji o zmianie regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie sklepu przez okres 14 dni kalendarzowych.

2. Użytkownicy zarejestrowani w serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie regulaminu. Poinformowanie Kupujących o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. W razie, gdy Użytkownik zarejestrowany w serwisie nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu. Konto takiego Użytkownika zostanie usunięte.

3. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
– wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
– rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Załącznik nr 1
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas listownie na adres Servitor Społka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. ul. Polna 123, 87-100 Toruń lub mailowo: online@Servitor.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnego.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. LINK DO FORMULARZA

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Zwracane produkty muszą być w oryginalnych opakowaniach, nie mogą nosić śladów użytkowania, muszą zawierać komplet dokumentacji technicznej, z jaką były dostarczone, a także muszą być zabezpieczone na czas transportu w stopniu analogicznym do tego jak były dostarczone.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dostępny 
TUTAJ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Servitor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Polna 123
87-100 Toruń
online@Servitor.pl,

Ja/My…………………………… niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………………………………….
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………
– Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………
– Podpis konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot zapłaty na poniższy rachunek bankowy:

Imię i nazwisko (firma) posiadacza rachunku: ………………………………………………………….

Numer Rachunku: ………………………………………………………………………………………….

Data I podpis imienny: ………………………………………….

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.

Przepraszamy coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie

  Kontakt

  Godziny otwarcia:

  pon – pt: 8:00 – 18:00, magazyn 8:00 – 16:00
  sob: 9:00 – 14:00
  ndz: nieczynne

  Toruń

  ul. Polna 123

  Servitor online tel: 509 355 555 e-mail: online@servitor.pl